Solis 1/3 - lūdzu, izvēlieties ziņojuma saņēmēju

Atlasīt iestādes pēc darbības jomas

Atlasīto kompetento iestāžu saraksts

Latvijas Antidopinga birojs

Atslēgas vārdi: dopings Veselības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Biroja darbības mērķis ir antidopinga politikas īstenošana, lai nodrošinātu 2005. gada 19. oktobra Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā un 1989. gada 16. novembra Eiropas Padomes Antidopinga konvencijā Nr. 135 un to papildinājumos minēto prasību izpildi. nodrošina antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu ievērošanu; sagatavo un apstiprina ikgadēju dopinga kontroļu analīžu plānu un ikgadējos pārbaudāmo sportistu reģistrus; nodrošina sporta sacensību un ārpussacensību dopinga kontroles laikā no sportistiem iegūto paraugu savākšanu un analīžu veikšanu Pasaules Antidopinga aģentūras akreditētā laboratorijā; veic antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaudi un izmeklēšanu; ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, ir tiesīgs noteikt sportistam pagaidu aizliegumu piedalīties sporta sacensībās; ja konstatē antidopinga noteikumu pārkāpumu, vēršas Disciplinārajā antidopinga komisijā; nodrošina Disciplinārās antidopinga komisijas, Terapeitiskās lietošanas izņēmumu komisijas un Pārsūdzības komisijas lēmumu izpildes kontroli; īsteno izglītojošus un pētnieciskus pasākumus antidopinga jomā; veic personas datu, tai skaitā veselības datu, apstrādi atbilstoši personas datu aizsardzību regulējošiem normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu antidopinga konvenciju noteikumu un Nacionālo antidopinga noteikumu izpildi; veic citus antidopinga jomu regulējošos normatīvajos aktos noteiktos pasākumus.

Sociālās integrācijas valsts aģentūra

Atslēgas vārdi: valsts finansēti  pakalpojumi, ilgstošā sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija, sociālā un profesionālā rehabilitācija;  profesionāla piemērotība, izglītības programmu īstenošana. Labklājības ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Koordinē valsts finansētus sociālās  un profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Sniedz valsts finansētus: sociālās rehabilitācijas pakalpojumus personām ar funkciponāliem traucējumiem,  likuma “Par politiski represētās personas statusa noteikšanu komunistiskajā un nacistiskajā režīmā cietušajiem” 2. un 4.pantā minētām personām, Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 15.pantā minētām personām, Nacionālo bruņoto spēku karavīriem, zemessargiem, Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm un civilajiem ekspertiem; profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un nosaka profesionālo piemērotību personām darbspējīgā vecumā ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem; tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus - transportlīdzekļu pielāgošanu; īsteno izglītības programmas personām ar invaliditāti, prognozējamu invaliditāti un garīga rakstura traucējumiem: profesionālās pamatizglītības, profesionālās vidējās, pirmā līmeņa profesionālās augstākās, tālākizglītības un pilnveides.

Veselības inspekcija

Atslēgas vārdi: veselības aprūpes kvalitāte, farmācijas jomas, sabiedrības veselības un veselības pakalpojumu uzraudzība, ārstniecības un atbalsta personu reģistrs, veselības pakalpojumu kvalitāte, Ārstniecības riska fonds. Veselības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde. Inspekcija veic Ārstniecības riska fonda funkcijas, īsteno valsts uzraudzību/kontroli: veselības aprūpes kvalitātes, darbspēju ekspertīzes jomā; higiēnas prasību ievērošanu sociālās aprūpes iestādēs, izglītības iestādēs, dienesta viesnīcās, skaistumkopšanas pakalpojumu uzņēmumos, peldbaseinos, pirtīs, solārijos, peldvietās; dzeramā ūdens nekaitīguma jomā, t.sk. īsteno dzeramā ūdens un peldvietu ūdens monitoringu; ķīmisko vielu, ķīmisko maisījumu (tai skaitā mazgāšanas līdzekļu un biocīdu), kosmētikas līdzekļu, tabakas izstrādājumu, elektronisko cigarešu tirdzniecībā; normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos /pēc pieprasījuma  veic būvprojekta /objekta atbilstību higiēnas prasībām; uztur un aktualizē Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistrus; uzrauga veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu, ārstniecības iestāžu atbilstību noteiktām prasībām, un to, vai ārstniecības personām ir nepieciešamie sertifikāti; uzrauga medicīnas ierīču ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtību; uzrauga  un kontrolē farmācijas /veterinār­farmācijas jomu regulējošajos normatīvajos aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz zāļu un veterināro narkotisko un psihotropo zāļu izplatīšanu un reklamēšanu, veic normatīvajos aktos noteiktos pienākumus farmācijas jomā ; kontrolēt normatīvajos aktos noteikto infekcijas slimību profilakses un pret­epidēmijas pasākumu izpildi; kontrolē dzeramā ūdens nekaitīguma nodrošināšanas prasību izpildi publiskajos dzeramā ūdens apgādes objektos no ūdens ņemšanas vietas līdz patērētājam, kā arī kontrolēt dzeramā ūdens ņemšanas vietu aizsardzības prasību izpildi; kontrolē saimnieciskās darbības iekārtu un transportlīdzekļu radītā akustiskā trokšņa pieļaujamo normatīvu un trokšņa robežlielumu ievērošanu, kā arī pieļaujamo vibrācijas lielumu ievērošanu dzīvojamo un publisko ēku telpās; Atbilstoši kompetencei kontrolē spirta aprites kārtības ievērošanu.