2022. gada 4. februārī spēkā stājās jaunais Trauksmes celšanas likums. Atbilstoši tam ir precizētas vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei un trauksmes cēlēju ziņojumu izskatīšanai. 

Trauksmi par pārkāpumiem var celt, izvēloties vienu no trauksmes celšanas mehānismiem:

  • Iekšēji - informējot par pārkāpumu savā darba vietā (privātajā sektorā, ja organizācijā  ir vairāk nekā 50 darbinieku);
  • Ārēji - informējot par pārkāpumu kompetento institūciju;
  • Ziņojot trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā vai biedrībā vai nodibinājumā, kas, izvērtējot ziņojuma saturu, to nodos kompetentajai institūcijai;
  • Sniedzot informāciju publiski, ja objektīvu iemeslu dēļ trauksmi nevar celt darbā vai kompetentajā institūcijā, ja nekas ilgstoši nemainās, ja nesaņem likumā noteiktajā laikā (2 mēnešu laikā) informāciju par ziņojuma izskatīšanas gaitu, ja ir pamats uzskatīt, ka tiks radītas nelabvēlīgas sekas ziņošanas dēļ, vai ir maz cerību, ka lietas apstākļu dēļ šo pārkāpumu izmeklēs, vai arī ir citi saprātīgi iemesli domāt, ka var tikt nodarīts nenovēršams kaitējums sabiedrībai, piemēram, tiks apdraudēta vide. 

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir jāievieš:

  • ikvienā publiskā sektora organizācijā,
  • privāto tiesību juridiskajām personām, kurās ir vairāk nekā 50 nodarbināto (izņemot likuma 5. panta otrajā daļā norādītos izņēmuma gadījumus)      

Vienotu iekšējās trauksmes celšanas sistēmu var veidot:

  • privāto tiesību juridiskajām personām, kurās ir 50 līdz 249 nodarbinātie,
  • pašvaldību institūcijas, kurās ir mazāk nekā 50 nodarbināto.

Privāto tiesību juridiskajai personai iekšējo trauksmes celšanas sistēmas darbību var nodrošināt trešā persona.
Izmanto Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei privātajā sektorā!

Ikviena publiskas personas institūcija Latvijā var būt kompetentā institūcija Trauksmes celšanas likuma izpratnē un potenciāli saņemt trauksmes cēlēja ziņojumu. Kompetentajās institūcijās ar ziņojumu var vērsties ikviens trauksmes cēlējs, izvēloties to institūciju, kura ir atbildīga par iespējamā pārkāpuma jomu un var reaģēt uz šo pārkāpumu. 

Izmanto Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās!