Trauksmi par pārkāpumiem var celt, izvēloties vienu no trauksmes celšanas mehānismiem:

  • Iekšēji - informējot par pārkāpumu savā darba vietā, ja tajā ir vairāk nekā 50 darbinieku

  • Ārēji - informējot par pārkāpumu kompetento institūciju

  • Ziņošanu trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, kura, izvērtējot ziņojuma saturu, to nodos kompetentajai institūcijai

  • Sniedzot informāciju publiski, ja objektīvu iemeslu dēļ nav izdevies izmantot trauksmes celšanas mehānismus vai trauksmes cēlēja ziņojumā norādītais pārkāpums ilgstoši bez objektīva iemesla netiek novērsts

Iekšējā trauksmes celšanas sistēma ir jāievieš ikvienā publiskā sektora organizācijā, bet privātajā sektorā - tajos uzņēmumos un citās organizācijās, kuros ir vairāk nekā 50 darbinieku.

Izmanto Labās prakses vadlīnijas iekšējās trauksmes celšanas sistēmas izveidei privātajā sektorā!

Ikviena publiskā sektora institūcija Latvijā var būt kompetentā institūcija Trauksmes celšanas likuma izpratnē. Kompetentajās institūcijās ar ziņojumu var vērsties ikviens trauksmes cēlējs, izvēloties to institūciju, kura ir atbildīga par iespējamā pārkāpuma jomu un var reaģēt uz šo pārkāpumu.

Izmanto Vadlīnijas trauksmes cēlēju ziņojumu saņemšanai un izskatīšanai kompetentajās institūcijās!
 

Ja elektroniski saņemts trauksmes cēlēja ziņojums nav atbilstoši noformēts (parakstīts), ņem vērā Valsts sekretāru sanāksmes lēmumu "Par Trauksmes celšanas likuma ieviešanu"!