Aizsardzības garantijas trauksmes cēlējam

Trauksmes cēlējs ir aizsargāts. Trauksmes celšanas likumā ir definētas drošības garantijas trauksmes cēlējam un viņa radiniekiem, lai iedrošinātu celt trauksmi un aizsargātu no darba devēja vai citu iesaistīto pušu represijām, kas radušās trauksmes celšanas dēļ.
Informatīvs materiāls par trauksmes cēlēja aizsardzību un valsts nodrošināto juridisko palīdzību

Kad saņemts trauksmes cēlēja ziņojums, iesniedzēja personas dati tiek pseidonimizēti.

Trauksmes cēlēja personas datiem, ziņojumam un tam pievienotajiem rakstveida vai lietiskajiem pierādījumiem, kā arī trauksmes cēlēja ziņojuma izskatīšanas materiāliem ir ierobežotas pieejamības informācijas statuss.

Ikvienai personai (institūcijai), kas saņēmusi trauksmes cēlēja ziņojumu vai veic jebkādas darbības ar to, ir pienākums nodrošināt trauksmes cēlēja personas datu pienācīgu aizsardzību. Trauksmes cēlēja personas datus var nodot tikai personām (institūcijām), kurām tie nepieciešami trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai.

Aizliegts izpaust informāciju, kas atklāj tās fiziskās vai juridiskās personas identitāti, par kuru ziņojis trauksmes cēlējs. Minēto informāciju var sniegt tikai personai vai institūcijai, kurai tā nepieciešama trauksmes cēlēja ziņojuma vai uz tā pamata ierosinātas pārkāpuma lietas izskatīšanai vai trauksmes cēlēja vai viņa radinieku aizsardzībai. Minētais aizliegums neattiecas uz gadījumiem, kad trauksmes cēlējs vai viņa radinieks šo informāciju izpauž savu tiesību vai tiesisko interešu aizsardzības nolūkā.

Trauksmes celšanas dēļ nav pieļaujams radīt nelabvēlīgas sekas ne trauksmes cēlējam, ne viņa radiniekiem. Nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ var būt, piemēram, disciplināra vai citāda sodīšana, atbrīvošana no darba vai amata, pazemināšana amatā, pārcelšana citā darbā vai amatā vai citādi tieši vai netieši radīt trauksmes cēlējam nelabvēlīgas sekas.

Pienākums pierādīt, ka nelabvēlīgās sekas trauksmes cēlējam vai viņa radiniekiem nav radītas saistībā ar trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšanu vai tajā norādīto informāciju, ir pusei, kas šīs sekas radījusi.

Lai lūgtu novērst savu tiesību aizskārumu, trauksmes cēlējam, kas atrodas darba tiesiskajās vai citās civiltiesiskās attiecībās, ir tiesības vērsties ar prasības pieteikumu vispārīgās jurisdikcijas tiesā. Savukārt trauksmes cēlējs valsts dienestā rīkojas Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

Par trauksmes celšanu atbilstoši Trauksmes celšanas likuma prasībām, tostarp par normatīvajos aktos noteiktu tādu neizpaužamu ziņu izpaušanu, kuras nav valsts noslēpums, trauksmes cēlējam neiestājas juridiskā atbildība, tostarp civiltiesiskā atbildība un kriminālatbildība.

Konsultācijas par savu tiesību aizsardzību var saņemt Trauksmes cēlēju kontaktpunktā Valsts kancelejā, kas sniedz atbalstu un konsultācijas personām, kuras vēlas celt trauksmi, kā arī viņu radiniekiem vajadzības gadījumā.

Valsts darba inspekcija savukārt konsultē par iespējām novērst trauksmes cēlējam vai viņa radiniekiem radītājs nelabvēlīgas sekas darba tiesisko attiecību vai darba drošības jomā.

Trauksmes cēlējs ir aizsargāts. To nodrošina valsts un organizācija, kurā strādā trauksmes cēlējs, balstoties Trauksmes celšanas likumu. Valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības likumā noteikto, pamatojoties uz trauksmes cēlēja iesniegtajiem dokumentiem, kā arī, ja nepieciešams, no trauksmes cēlēju kontaktpunkta saņemto atzinumu un nevērtējot personas īpašuma stāvokli un ienākumu līmeni.

Juridiskās palīdzības saņemšanai jāvēršas:

  1. Juridiskās palīdzības administrācijā – civiltiesiska strīda risināšanai ārpustiesas vai ierosinātā tiesvedībā, piemēram, ir uzteikts darba līgums;
  2. administratīvajā tiesā – administratīvajā lietā, ja tā ir atzīstama par sarežģītu, iesniedzot pieteikumu tiesai vai ierosinātā tiesvedībā, piemēram, civildienesta ierēdnim piemērots disciplinārsods;
  3. pie kriminālprocesa virzītāja (izmeklētāja, prokurora, tiesneša) – uzsāktā  kriminālprocesā, ja persona atzīta par cietušo vai tai ir tiesības uz aizstāvību, piemēram, ja ļaunprātīgi izmantotas vai pārsniegtas dienesta pilnvaras.

Sniedzot juridisko palīdzību, personai tiek norīkots juridiskās palīdzības sniedzējs. Valsts nodrošina juridiskās konsultācijas, procesuālo dokumentu sagatavošanu un juridiskās palīdzības sniegšanu pirmstiesas procesā un tiesvedībā līdz galīgā nolēmuma spēkā stāšanās brīdim. Samaksu  juridiskās palīdzības sniedzējam veic Juridiskās palīdzības administrācija.

Plašāka informācija: https://www.jpa.gov.lv

Trauksmes cēlējs un viņa radinieks, kura pieteikums ir saistīts ar trauksmes celšanas dēļ radītu nelabvēlīgu seku novēršanu, ir atbrīvots no tiesāšanās izdevumu samaksas civilprocesā valsts nodevas administratīvajā procesā tiesā.

Pagaidu aizsardzības līdzekļus izmanto gadījumos, ja trauksmes cēlējam radītas nelabvēlīgas sekas, taču lietas izskatīšanai tiesā nepieciešams laiks. 

Pagaidu aizsardzības līdzekļi ir, piemēram, pārsūdzēta administratīvā akta vai faktiskās rīcības darbības apturēšana vai atjaunošana, ja trauksmes cēlējam radītās nelabvēlīgās sekas ir darba devēja uzteikums. Tiesas sēde nosakāma ne vēlāk kā 15 dienu laikā, sprieduma izpilde nekavējoties.

Līdz 2019. gada beigām Tieslietu ministrija, saskaņā ar Trauksmes celšanas likuma pārejas noteikumos doto uzdevumu, gatavo grozījumus Civilprocesa likumā, lai pilnveidotu trauksmes cēlēja un viņa radinieku pagaidu aizsardzību civilprocesā.

Likums paredz, ka trauksmes cēlējam, kuram radītas nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ, ar tiesas lēmumu ir tiesības saņemt atbilstīgu atlīdzinājumu par zaudējumiem vai personisko kaitējumu, tostarp morālo kaitējumu.

Trauksmes cēlējam, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās, ir tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību un atlīdzību par morālo kaitējumu savā prasības pieteikumā tiesai. Atlīdzinājuma apmēru nosaka tiesa, vērtējot katru konkrēto gadījumu.

Valsts dienestā ir tiesības pieprasīt atlīdzinājumu par zaudējumiem vai nodarīto kaitējumu, arī morālo kaitējumu, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma noteikumiem.

Ja vēlies, lai speciālists izskaidro šo informāciju smalkāk vai atbild uz jautājumiem klātienē